Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Dane administratora Twoich danych osobowych:
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Firma Vagabonds Tomasz Kłys, Tomasz Swaryczewski Sp. J.  z siedzibą w Sosnowcu, przy ul. Henryka Dietla 15A.

Kontakt do administratora danych osobowych:
Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: info@vagbonds.com.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych: Vagabonds Tomasz Kłys, Tomasz Swaryczewski Sp. J. ,  Henryka Dietla 15A, 41-214 Sosnowiec.

Pochodzenie danych osobowych:
Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas:
– wypełniania formularza kontaktowego na stronie: vagabonds.com.pl

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:
Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
– obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;
– zapytań o dostępność produktów;
– obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz;
– kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze realizacją umów sprzedaży;
– dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych;

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Firmy Vagabonds, którym jest:
– windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
– prowadzenie analiz statystycznych;
– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www;
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Dlaczego musisz podać nam swoje dane osobowe?
Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziemy mogli zrealizować umowy kupna-sprzedaży.

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu
prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych;
– żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych;
– żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych;
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;
– przenoszenia Twoich danych osobowych;
– wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Udostępnianie Twoich danych osobowych:
– Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, pocztowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Okres przechowywania danych osobowych:
Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
– statystycznych i archiwizacyjnych,
– maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego
Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Profilowanie:
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Profilowanie danych osobowych polega na zautomatyzowanym sugerowaniu produktów, które mogą Ciebie zainteresować.